Hala Laboratoria
Przyszłości CRPK

CRPK logo CRPK logo
Laboratoria przyszłości Laboratoria przyszłości
Kontrast Czcionka

Pokaż nam kreatywną stronę i uzyskaj dofinansowanie na realizację swojej artystycznej wizji.

Twórz niesamowite projekty kulturowe i edukacyjne, wideoklipy, rozwijaj badania lub narzędzia promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych i uzyskaj wsparcie finansowe dla swoich kreatywnych działań.
A to tylko niektóre z możliwości!

20232023/2024

  • 8 mln zł pula na projekty
  • do 400 000 zł na jeden projekt

Od 22 lutego 2023 r. przyjmujemy wnioski, dzięki którym możesz uzyskać wsparcie finansowe dla swoich działań.

Pula dotacji przeznaczonych na projekty to 8 mln złotych.

Każdy uczestnik może starać się o dotacje w wysokości:
od 20 tys. do nawet 400 tys.

 

Program dotacyjny CRPK skierowany jest do wszystkich sektorów kreatywnych w Polsce.

W jego ramach możesz pozyskać środki na realizację szeregu działań przyczyniających się do rozwoju przemysłów kreatywnych.  

Trafią one do podmiotów, których projekty będą miały na celu budowanie wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych łączącej atrakcyjną wartość kulturową z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym, a także inicjatyw mających na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnej współpracy poszczególnych branż kreatywnych oraz kooperacji przemysłów kreatywnych z innymi sektorami. 

Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie:

Regulamin programu własnego CRPK - Rozwój Sektorów Kreatywnych


Czy twój projekt kwalifikuje się do programu RSK?

“Rozwój Sektorów Kreatywnych” wspiera aż pięć obszarów kultury:

1

Działania edukacyjne

m.in mające na celu promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach. 

2

Projekty badawcze

rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy). 

3

Wspieranie eksportu

polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.

4

Prototypowanie i rozwój projektów

czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach „poprototypowych”, lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu dalszego ich rozwoju.  

5

Artystyczne wideoklipy

które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

 

Zapraszamy więc do zapoznania się z regulaminem, bo możliwości jest naprawdę dużo!

Regulamin programu własnego CRPK - Rozwój Sektorów Kreatywnych
 

Jak złożyć wniosek?

Do programu mogą zgłosić się podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

Zakończono

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami:
bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 (22) 290 35 02
lub mailowo: rsk@crpk.pl 

Pamiętaj wnioski można składać do 30 marca 2023 roku – więc czas start!

 

Masz problemy z założeniem wniosku? Obejrzyj film:

Poznaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w naszym FAQ

 

Jakie są przewidywane ramy czasowe trwania projektu?

Okres realizacji zadania ustalony jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Jakie są terminy składania wniosków o dotację?

Wnioski możesz składać do 30 marca 2023 r. do godziny 12:00.

W jaki sposób można aplikować do projektu oraz jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o dotację? 

Ubiegając się o dotację, złóż wniosek poprzez System Obsługi Programów (SOP). Aby założyć nowe konto w systemie wejdź na stronę: https://sop.crpk.pl.

Ile wniosków można złożyć w ramach Programu?

Możesz złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Czy na etapie naboru muszę złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie. Na etapie naboru wniosek składasz wyłącznie poprzez System Obsługi Programów (SOP) dostępny pod adresem: https://sop.crpk.pl.

Czy mogę poprawić błędnie złożony wniosek?

Tak. W terminie naboru możesz poprawić wniosek. Jeśli pierwotny wniosek złożysz w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia naboru - zostaniesz poinformowany o błędach formalnych. Gdy złożysz więcej niż jeden wniosek, oceniony zostanie ostatni poprawny formalnie wniosek.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowy zakres oceny (merytorycznej i organizacyjnej) znajdziesz w Regulaminie (patrz Dział 10).

Jaka jest wysokość dotacji, o którą można się ubiegać? Czy jest możliwe uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości większej niż wskazana w programie dotacyjnym?

Minimalna kwota, o którą możesz się ubiegać to 20 000 zł, natomiast maksymalna 400 000 zł. Nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Czy trzeba zwrócić uzyskaną dotację w przypadku niezrealizowania projektu?

Tak. Niezrealizowanie projektu może być podstawą do obniżenia, anulowania lub zwrotu całości (bądź części) dofinansowania.

Jakie może być maksymalne dofinansowanie zadania?

95 % budżetu w przypadku zadania o wartości do 50 000,00 zł,
90 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł,
85 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 100 000,01 zł do 200 000,00 zł,
80 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 200 000,01 zł.

Co może być zaliczane do wkładu własnego?

Do wymaganego procentowego wkładu własnego możesz zaliczyć środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. 

Czy w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej, wnioskodawca musi zapewnić rozdzielność finansowo-księgową z działalnością będącą przedmiotem dofinansowania?

Tak, jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych CRPK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Czy można odwołać się od decyzji?

Nie możesz odwołać się od decyzji. Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Jakie dokumenty należy złożyć po złożeniu elektronicznej aktualizacji wniosku?

Po złożeniu aktualizacji wniosku w SOP powinieneś przesłać:
a). oceniony wniosek wraz z wymaganymi podpisami,
b). aktualizację wniosku wraz z wymaganymi podpisami,
c). oświadczenie VAT,
d). oświadczenie o terminowym rozliczeniu się w programach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w programach własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków ministerstwa w trzech ostatnich latach,
e). pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji (musisz dostarczyć, gdy dokumenty podpisuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze),
f). formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Czy istnieje możliwość finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK?

Nie. Jeśli jesteś podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą nie masz możliwości finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK.

Jakie są wymagania dotyczące raportowania w projekcie?

W terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji zadania jesteś zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie. Musisz złożyć raport końcowy w SOP, zawierający ocenę jakościową realizacji zadania, osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania, rozliczenie finansowe zadania oraz dostarczyć go w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego) do CRPK z wymaganymi załącznikami. Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez CRPK raportu.

Czy coś mi grozi, jeżeli nie złożę Raportu w wyznaczonym terminie?

Tak. Za każdy dzień zwłoki CRPK może żądać kary umownej w wysokości 0,25% udzielonych środków (patrz Regulamin Dział 12 pkt 24). 

Do kiedy należy rozliczyć dotację?

Od daty zakończenia realizacji zadania masz 30 dni kalendarzowych na rozliczenie dotacji.


Czy osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z CRPK musi być taka sama jak osoba upoważniona do reprezentowania?

Nie. Możesz wskazać inną osobę i podać jej dane.

Czy w preliminarzu kosztów zadania podać mam kwoty uwzględniające VAT?

Jeśli nie masz prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzasz preliminarz kosztów w kwotach brutto, w pozostałych przypadkach podajesz kwotę netto (tj. nie uwzględniasz w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Czy w ramach dotacji mogę ponosić koszty obsługi finansowej/księgowej/prawnej?

Tak. Pamiętaj jednak, aby nie przekraczały więcej niż 15% kwoty dofinansowania.

Czy można przystąpić do programu jeżeli zadanie dofinansowane jest (w całości lub części) w ramach innych programów CRPK, ogłoszonych przez Ministra oraz objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa lub jest realizowanych przez państwowe lub samorządowe instytucje kultury jako zadanie własne?

Nie. Takie projekty nie będą dotowane.

Czy wkładem własnym mogą być środki z dofinansowania uzyskanego w innym programie ministra lub państwowych instytucjach kultury podległych ministrowi?

Nie. Będzie to traktowane jako błąd formalny.

Co w sytuacji, gdy wkład własny zrealizowany będzie tylko częściowo?

Jeżeli tylko częściowo pokryjesz wkład własny, kwota dotacji ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Czy płatność poniesiona po okresie realizacji zadania może być uznana za kwalifikowaną?

Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, na Twój wniosek Dyrektor może uznać taką płatność jeżeli została poniesiona nie później niż 31 grudnia 2023 r. 

Czy dofinansowanie w programie udzielane jest w reżimie pomocy de minimis?

Tak. Musisz pamiętać, że pułap pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo nie może przekroczyć kwoty 200 000 € w okresie trzech ostatnich lat.
 
 

Nie przegap takiej okazji i przedstaw nam swój pomysł!

Pamiętaj, wnioski można składać jedynie do 30 marca 2023 do godziny 12:00 - dlatego nie czekaj!

Zakończono
Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu