Hala Laboratoria
Przyszłości CRPK

CRPK logo CRPK logo
Laboratoria przyszłości Laboratoria przyszłości
Kontrast Czcionka

Nie wahaj się – spełnij marzenie o swojej własnej grze wideo i zgłoś swój wniosek w "Programie Wsparcia Gier Wideo”

Twórco gier - rozpoczęliśmy nabór wniosków w "Programie Wsparcia Gier Wideo" dedykowanym rozwijaniu kulturowych rozgrywek w fazach „poprototypowych”.

20232023/2024

  • 5 mln zł pula na projekty
  • do 400 000 zł na jeden projekt

Od 22 lutego 2023 r. przyjmujemy wnioski w "Programie Wsparcia Gier Wideo" dedykowanym rozwijaniu kulturowych rozgrywek w fazach „poprototypowych"

Pula dotacji przeznaczonych na projekty to aż 5 mln złotych.

Każdy uczestnik może starać się o dotacje w wysokości:
od 20 tys. do nawet 400 tys. złotych na swoją grę.

 

1

Uzyskaj wsparcie na
Tworzenie prototypów

Wspieramy tworzenie prototypów kulturowych gier wideo, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu realizacji na ich podstawie pełnowartościowych produktów.

2

Uzyskaj wsparcie na
Rozwijanie gier

Poszukujemy projektów skierowanych na rozwijanie kulturowych gier wideo w fazach „poprototypowych”, wyłącznie w zakresie projektowania, produkcji i testowania, z wyłączeniem dystrybucji i promocji gotowych do sprzedaży produktów.

Czy twój projekt gry kwalifikuje się do programu?

W ramach PWGW  wspieramy zarówno tworzenie prototypów jak i rozwijanie gier. 

Oznacza to, że w programie możliwe jest tworzenie prototypów, zaczynając od fazy pomysłu, by następnie mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu realizacji na ich podstawie pełnowartościowych gier, a także rozwijanie produkcji istniejących już prototypów do pełnowartościowej gry. Dzięki wsparciu CRPK, grantobiorcy będą mogli przetestować mechaniki obiektów mających wpływ na przebieg rozgrywki oraz dokonać oceny, czy gra w wystarczającym stopniu wciąga odbiorcę, aby widoczny był sens tworzenia jej pełnej wersji. 

Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie:

Regulamin programu własnego CRPK - Program Wsparcia Gier Wideo


 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w "Programie Wsparcia Gier Wideo"

Formularz z wnioskiem dostępny jest na stronie:

Zakończono

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące PWGW skontaktuj się z nami:
bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 (22) 290 35 02
lub mailowo: pwgw@crpk.pl

Pamiętaj, wnioski można składać jedynie do 30 marca 2023 - dlatego nie czekaj!

 

Masz problemy z założeniem wniosku? Obejrzyj film:

 

 

Poznaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w naszym FAQ

 

Jakie są przewidywane ramy czasowe trwania projektu?

Okres realizacji zadania ustalony jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Jakie są terminy składania wniosków o dotację?

Wnioski możesz składać do 30 marca 2023 r. do godziny 12:00.

W jaki sposób można aplikować do projektu oraz jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o dotację? 

Ubiegając się o dotację, złóż wniosek poprzez System Obsługi Programów (SOP). Aby założyć nowe konto w systemie wejdź na stronę: https://sop.crpk.pl.

Ile wniosków można złożyć w ramach Programu?

Możesz złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Czy na etapie naboru muszę złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie. Na etapie naboru wniosek składasz wyłącznie poprzez System Obsługi Programów (SOP) dostępny pod adresem: https://sop.crpk.pl.

Czy mogę poprawić błędnie złożony wniosek?

Tak. W terminie naboru możesz poprawić wniosek. Jeśli pierwotny wniosek złożysz w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia naboru - zostaniesz poinformowany o błędach formalnych. Gdy złożysz więcej niż jeden wniosek, oceniony zostanie ostatni poprawny formalnie wniosek.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowy zakres oceny (merytorycznej i organizacyjnej) znajdziesz w Regulaminie (patrz Dział 10).

Jaka jest wysokość dotacji, o którą można się ubiegać? Czy jest możliwe uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości większej niż wskazana w programie dotacyjnym?

Minimalna kwota, o którą możesz się ubiegać to 20 000 zł, natomiast maksymalna 400 000 zł. Nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Czy trzeba zwrócić uzyskaną dotację w przypadku niezrealizowania projektu?

Tak. Niezrealizowanie projektu może być podstawą do obniżenia, anulowania lub zwrotu całości (bądź części) dofinansowania.

Jakie może być maksymalne dofinansowanie zadania?

95 % budżetu w przypadku zadania o wartości do 50 000,00 zł,
90 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł,
85 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 100 000,01 zł do 200 000,00 zł,
80 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 200 000,01 zł.

Co może być zaliczane do wkładu własnego?

Do wymaganego procentowego wkładu własnego możesz zaliczyć środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. 

Czy w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej, wnioskodawca musi zapewnić rozdzielność finansowo-księgową z działalnością będącą przedmiotem dofinansowania?

Tak, jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych CRPK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Czy można odwołać się od decyzji?

Nie możesz odwołać się od decyzji. Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Jakie dokumenty należy złożyć po złożeniu elektronicznej aktualizacji wniosku?

Po złożeniu aktualizacji wniosku w SOP powinieneś przesłać:
a). oceniony wniosek wraz z wymaganymi podpisami,
b). aktualizację wniosku wraz z wymaganymi podpisami,
c). oświadczenie VAT,
d). oświadczenie o terminowym rozliczeniu się w programach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w programach własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków ministerstwa w trzech ostatnich latach,
e). pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji (musisz dostarczyć, gdy dokumenty podpisuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze),
f). formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Czy istnieje możliwość finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK?

Nie. Jeśli jesteś podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą nie masz możliwości finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK.

Jakie są wymagania dotyczące raportowania w projekcie?

W terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji zadania jesteś zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie. Musisz złożyć raport końcowy w SOP, zawierający ocenę jakościową realizacji zadania, osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania, rozliczenie finansowe zadania oraz dostarczyć go w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego) do CRPK z wymaganymi załącznikami. Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez CRPK raportu.

Czy coś mi grozi, jeżeli nie złożę Raportu w wyznaczonym terminie?

Tak. Za każdy dzień zwłoki CRPK może żądać kary umownej w wysokości 0,25% udzielonych środków (patrz Regulamin Dział 12 pkt 24). 

Do kiedy należy rozliczyć dotację?

Od daty zakończenia realizacji zadania masz 30 dni kalendarzowych na rozliczenie dotacji.

Czy osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z CRPK musi być taka sama jak osoba upoważniona do reprezentowania?

Nie. Możesz wskazać inną osobę i podać jej dane.

Czy w preliminarzu kosztów zadania podać mam kwoty uwzględniające VAT?

Jeśli nie masz prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzasz preliminarz kosztów w kwotach brutto, w pozostałych przypadkach podajesz kwotę netto (tj. nie uwzględniasz w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Czy w ramach dotacji mogę ponosić koszty obsługi finansowej/księgowej/prawnej?

Tak. Pamiętaj jednak, aby nie przekraczały więcej niż 15% kwoty dofinansowania.

Czy można przystąpić do programu jeżeli zadanie dofinansowane jest (w całości lub części) w ramach innych programów CRPK, ogłoszonych przez Ministra oraz objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa lub jst realizowanych przez państwowe lub samorządowe instytucje kultury jako zadanie własne?

Nie. Takie projekty nie będą dotowane.

Czy wkładem własnym mogą być środki z dofinansowania uzyskanego w innym programie ministra lub państwowych instytucjach kultury podległych ministrowi?

Nie. Będzie to traktowane jako błąd formalny.

Co w sytuacji, gdy wkład własny zrealizowany będzie tylko częściowo?

Jeżeli tylko częściowo pokryjesz wkład własny, kwota dotacji ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Czy płatność poniesiona po okresie realizacji zadania może być uznana za kwalifikowaną?

Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, na Twój wniosek Dyrektor może uznać taką płatność jeżeli została poniesiona nie później niż 31 grudnia 2023 r. 

Czy dofinansowanie w programie udzielane jest w reżimie pomocy de minimis?

Tak. Musisz pamiętać, że pułap pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo nie może przekroczyć kwoty 200 000 € w okresie trzech ostatnich lat.
 

Nie przegap takiej okazji i przedstaw nam swój pomysł!

To niezwykła szansa, by spełnić marzenie o rozpoczęciu lub rozwoju swojej kariery w branży GameDev.

Pamiętaj, wnioski można składać jedynie do 30 marca 2023 do godziny 12:00 - dlatego nie czekaj!

Wyślij swoje zgłoszenie i rozwijaj swoją pasję do gier razem z nami.

Dotacje trafią do szczególnie utalentowanych, kreatywnych i ambitnych polskich producentów gier wideo.

Zakończono
Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu